• image001

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Richard Kunst, Glasgowstraat 47, 7559 KE Hengelo, hierna te noemen: “Richard Kunst”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Richard Kunst en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voor melde bestuurders en /of personen niet meer voor Richard Kunst werkzaam zijn.

De wederpartij van Richard Kunst is degene aan wie Richard Kunst enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Richard Kunst gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Richard Kunst gesloten overeenkomsten waarbij Richard Kunst zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Richard Kunst zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Richard Kunst slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Richard Kunst en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

Offertes en tarieven van Richard Kunst zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

Aan Richard Kunst verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Richard Kunst, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Richard Kunst een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Richard Kunst is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Richard Kunst, aan Richard Kunst heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Richard Kunst heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Richard Kunst wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Richard Kunst heeft bereikt.

Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door   Richard Kunst aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en mag nimmer beschouwd worden als een door Richard Kunst gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit een mededeling van Richard Kunst ondubbelzinnig het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

Het is Richard Kunst toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

Voor zover Richard Kunst bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten, zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Richard Kunst is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden voor zover deze met de instemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.

Richard Kunst is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als extern adviseur in de zin van artikel 3.2, zoals uitzendkrachten en administratiebureaus.

 Artikel 4: Honorarium en betaling

Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Richard Kunst wordt voldaan. Het honorarium voor Richard Kunst kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen, of er kan een uurtarief of vast tarief worden overeengekomen.

Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Richard Kunst is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die de kostprijs van de door Richard Kunst te verrichten diensten beïnvloeden met dien verstande dat de stijging van de tarieven niet ingaat voordat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken. Voorts is Richard Kunst gerechtigd overeengekomen uurtarieven ieder jaar in de maand januari te indexeren aan de hand van het consumenten prijsindexcijfer (CPI).

Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Richard Kunst voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever dient zich er van bewust te zijn dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Richard Kunst, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking meer bieden voor het verzekerde risico.

Verrekening door de opdrachtgever van de door Richard Kunst gefactureerde bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Richard Kunst uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Richard Kunst te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Richard Kunst aanleiding geeft, is Richard Kunst bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Richard Kunst opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Richard Kunst die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Richard Kunst zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Richard Kunst bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Richard Kunst verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Richard Kunst

Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Richard Kunst alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Richard Kunst bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Richard Kunst wordt uitgekeerd, inclusief het door Richard Kunst te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Richard Kunst in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Richard Kunst alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Richard Kunst bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie tot op het moment waarop de schade is ontstaan.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Richard Kunst is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

Richard Kunst is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Richard Kunst gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Richard Kunst kan worden verhaald op derden, waaronder de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

Richard Kunst is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Richard Kunst verzonden (email)berichten Richard Kunst niet hebben bereikt.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Richard Kunst voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van Richard Kunst of haar ondergeschikten.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Richard Kunst beëindigt, is deze gehouden betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van beëindiging en/of die betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

Richard Kunst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Richard Kunst redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die kwalificeren als overmacht.

Van overmacht aan de zijde van Richard Kunst is in ieder geval sprake indien Richard Kunst haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen vanwege: verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden; brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer., oorlog, en overheidsmaatregelen.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

Door de opdrachtgever aan Richard Kunst verstrekte persoonsgegevens zullen door Richard Kunst niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailing-s en andere reclame uitingen., behoudens voor zover Richard Kunst op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist van Richard Kunst, zal Richard Kunst de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Richard Kunst is het Nederlandse recht van toepassing.

In het geval een geschil, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijk  rechter, is de bevoegde rechter te Almelo bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen, tenzij dwingend recht zich daartegen verzet.

Artikel 11: Verval van rechtKlachten met betrekking tot door Richard Kunst verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Richard Kunst, te worden ingediend bij Richard Kunst. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Richard Kunst verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.